UCAPAN PENGERUSI

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera dan Salam 1 koperasi.

Bismillahirahmanirrahim, dengan nama Allah SWT, Rabb Semesta Alam, Yang Maha Berkuasa kerana dengan limpah dan kurniaNya dapat lagi kita menghirup udara segar serta menghayati nikmat Iman dan Ihsan.

En Omar Bin Othman

Pengerusi

Selawat dan Salam kepada Junjungan Besar Nabi kita Muhammad SAW dan seharusnya kita selalu berselawat. Alhamdulillah, didalam kesempatan yang sangat berharga ini saya dapat bersilaturrahim dengan semua anggota dan meneruskan ucapan perutusan pada kali ini.

Yang dimuliakan saudara pengacara majlis, barisan anggota lembaga koperasi, setinggi penghargaan saya ucapkan kepada Puan Robiaton Adawiah, Penolong Pengarah SKM Wilayah Persekutuan di atas kesudian untuk hadir bersama kita.

Sekalung penghargaan dan ucapan dan ucapan ribuan terima kasih juga kepada semua Anggota Lembaga Koperasi (ALK) dan pekerja koperasi diatas kegigihan serta kesungguhan dalam memastikan koperasi ini terus berkembang maju dan mampu berdaya saing. Kerjasama dan semangat dalam memajukan koperasi ini akan terus menjadi pemangkin untuk  mencapai  sasaran  dan  selari  dengan  slogan KRTB iaitu “Ke Arah Perkhidmatan Yang Cemerlang” serta mampu menjadi koperasi diantara yang terbaik,inshaAllah.

Tanpa kesungguhan dan keyakinan yang tinggi terhadap matlamat dan pendekatan Korporat yang berlandaskan Syariat Islam, sesebuah koperasi itu tidak mungkin dapat bertahan lama dalam berhadapan dengan pelbagai cabaran dan ujian seperti persaingan sengit, kesempitan ruang, kurang keuntungan dan sebagainya.

Oleh yang demikian telah menjadi tanggungjawab Anggota Lembaga Koperasi (ALK) untuk memperkemaskan organisasi merangka, visi, misi, polisi dan halatuju KRTB manakala staf pengurusan koperasi pula bertanggungjawab untuk mengurus dan mentadbir mengikut polisi yang telah di gariskan oleh ALK.

Selain mempromosikan fungsi koperasi serta menjadi penyumbang utama perolehan iaitu perkhidmatan Pembiayaan Patuh Syariah dan Takaful antara misi utama KRTB adalah optimis dalam mengembangkan aktiviti perniagaan khususnya di dalam sektor keberhasilan berimpak tinggi seperti aktiviti perniagaan Ar Rahnu, perkhidmatan Telekomunikasi, pengembangan Hartanah, Perladangan dan Pelancongan Wang dengan proses yang ringkas dan cepat yang mana aktiviti ini dilihat dapat memberikan impak maksima kepada koperasi dan berpeluang untuk terus maju dan berdaya saing.

Mesyuarat Agung Tahunan (MAT) hari ini merupakan MAT kali ke-3, Alhamdulillah prestasi pendapatan KRTB bagi tahun berakhir 30 April 2018 menunjukan peningkatan daripada RM 20,026 pada tahun 2017 kepada RM 316,178 dengan keuntungan bersih sebanyak  RM 96,294.

Akhir kata, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih yang tidak terhingga diatas sokongan padu terhadap apa jua aktiviti yang dilaksanakan oleh koperasi. Saya merasa sungguh teruja sekali terhadap sokongan yang ditunjukkan oleh seluruh anggota yang berdedikasi dan semua warga kerja Koperasi Rakan TEKUN Berhad (KRTB).

Dengan itu, dengan lafaz Bismillahir Rahman Nirrahim, saya, merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi Rakan Tekun Berhad Kali Ke- 3 tahun 2019.

Sekian, Wasallam dan selamat bermesyuarat.
En Omar Bin Othman
Pengerusi