A. BUTIRAN PERIBADI & PERKERJAAN

MM slash DD slash YYYY
Bandar/Negeri
Jantina(Required)
Bumiputera(Required)
Taraf Perkahwinan(Required)
Bangsa(Required)
Status Perkhidmatan
MM slash DD slash YYYY
MM slash DD slash YYYY

B. BUTIRAN PASANGAN /PENAMA

Bumiputera
  1. Saya sertakan bayaran fi menjadi anggota RM50.00 dan modal saham sebanyak RM_________. Saya akan berusaha menambahkan saham saya seperti yang dikehendaki oleh Undang-undang Kecil Koperasi dan/atau potongan melalui jumlah pembiayaan yang diluluskan.
  2. Saya bersetuju menabung minimum RM30.00 sebulan sebagai yuran keanggotaan seperti yang diperuntukkan menurut perenggan 50 (c)Akta Koperasi 1993 dan membenarkan Koperasi menguruskannya melalui potongan gaji saya.
  3. Saya mewakilkan dan membenarkan Koperasi mengeluarkan zakat apabila cukup nisab dan haulnya.
  4. Saya berikrar akan terikat dan mematuhi Undang-undang Kecil Koperasi ini serta aturan-aturan yang sedia ada dan apa-apa pindaan. Saya berikrar bahawa saya bukanlah seorang yang muflis yang belum dilepaskan atau seseorang yang terhadapnya masih berkuatkuasa suatu sabitan bagi kesalahan yang boleh daftar dan juga tidak pernah dibuang daripada keanggotaan mana-mana koperasi dalam tempoh satu (1) tahun.
  5. Saya faham Koperasi mempunyai hak untuk menolak permohonan ini tanpa memberi sebarang sebab.
  6. Saya juga memberi kebenaran kepada Koperasi untuk membuat pembayaran bagi pihak saya kepada mana-mana pihak mengikut arahan bertulis saya jika ada.
  7. Saya membenarkan Koperasi mendedahkan maklumat peribadi dan keanggotaan saya di dalam koperasi kepada mana-mana pihak atau institusi kewangan untuk tujuan pembiayaan kewangan oleh Koperasi.
  8. Segala maklumat yang diberi dalam permohonan ini adalah benar dan betul dan saya tidak menyembunyikan sebarang fakta penting.